Home

HomePage

 

วันที่ 12 ส.ค. 58 อำเภอคลองใหญ่ร่วมกับ
ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมจัดกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติขึ้นณ หอประชุม ร.ร.คลองใหญ่ฯ
ดูรูปกิจกรรม 08/12 สิงหาคม 58
วันที่ 28 กค 58 อำเภอคลองใหญ่จัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศาลาศิริวงษ์ราษฎ์ศรัท-
ธานุสรณ์ วัดคลองใหญ่ดู
รูปกิจกรรม 07/28 งานเฉลิมพระเกียรติ

18 ก.ย. 58 อำเภอคลองใหญ่กับสภากาชาดอำเภอคลองใหญ่ร่วมกับเหล่ากิ่งกาชาด จังหวัดตราด
 บริจาคโลหิตณ ญาตาสปาแอนด์รีสอร์ท
09/18 บริจาคโลหิต
วันที่ 28 ก.ค. 58 อำเภอคลองใหญ่ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษาอำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 58?
ณ ศาลาศิริวงษ์ราษฎ์ศรัทธานุสรณ์ วัดคลองใหญ่
รูปกิจกรรม 07/28 แห่เทียนจำนำพรรษา
วันที่ 20 ส.ค. 2558 อำเภอคลองใหญ่จัดกิจกรรมอำเภอ
ยิ้มเคลื่อนที่ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านคลองจาก
หมู่ 8 ตำบลคลองใหญ่?ดูรูปกิจกรรม
07/20 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
วันที่ 13-14?ก.ค. 58 อำเภอคลองใหญ่จัดประชุมชี้แจง
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้าน
 ณ หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ประชุมประมงพื้นบ้านดูรูปกิจกรรม
07/13 ประมงพื้นบ้าน